Odwołany lot z powodu koronawirusa?

Uzyskaj zwrot za bilet

Obrazek samolotu covid-19

Dowiedz się więcej

Zabraliśmy Twoje prawa pasażera w pigułce. Dzięki nim będziesz mieć wiedzę o jakie odszkodowanie możesz się starać.

+48 507 203 400

loty@skyhelp.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1
Działalność
Sky Help Sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od przewoźników lotniczych, których podstawę stanowi Rozporządzenie WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.
§ 2
Definicje
Znaczenie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:
 1. Formularz zgłoszeniowy – oświadczenie klienta wyrażające chęć skorzystania z usług Sky Help Sp. z o.o. zawierające opis,
 2. Klient – osoba korzystająca z usług Sky Help Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami regulaminu,
 3. Umowa cesji – porozumienie zawierane przez Sky Help Sp. z o.o. z Klientem, na którego podstawie Klient jako cedent przenosi na Sky Help Sp. z o.o. całość wierzytelności związanych ze zgłoszonym roszczeniem,
 4. Usługi – czynności podejmowane przez Sky Help Sp. z o.o. określone w § 3 regulaminu,
 5. Zobowiązany – podmiot, który w oparciu o umowę przewozu lotniczego zawartą z Klientem ponosi odpowiedzialność za opóźnienie lotu, odwołanie lotu, odmowę przyjęcia na pokład bądź inne straty poniesione przez Klienta, a wynikłe z naruszenia warunków umowy przewozu lotniczego jak i innych ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa.
§ 3
Zakres usług
Zakres pomocy świadczonej przez Sky Help Sp. z o.o. obejmuje:
 1. analizę stanu sprawy w oparciu o przesłaną dokumentację,
 2. przesłanie klientowi informacji czy podejmuje się prowadzenia sprawy,
 3. podpisanie umowy cesji,
 4. sporządzenie zgłoszenia o odszkodowanie i przesłanie go do właściwych linii lotniczych,
 5. prowadzenie sprawy do czasu wydania przez linie lotnicze ostatecznej decyzji o wysokości przyznanego odszkodowania bądź o odmowie uznania roszczenia,
 6. wystąpienie ze stosownym powództwem na drogę postępowania sądowego w przypadku odmowy uznania przez linie lotnicze zgłoszonego roszczenia bądź zaniżenia przyznanego odszkodowania,
 7. przesyłanie informacji o przebiegu prowadzonej sprawy,
 8. końcowe rozliczenie w oparciu o warunki przedstawione w umowy cesji.
§ 4
Zgłoszenie sprawy
 1. Zgłoszenie sprawy następuje przez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na serwer Sky Help Sp. z o.o.
 2. W Formularzu zgłoszeniowym Klient zobowiązany jest podać wszelkie informacje dotyczące zgłaszanego roszczenia oraz załączyć w formie skanu posiadaną dokumentację.
 3. Przesyłając wypełniony Formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że przesłał całość informacji i dokumentów dotyczących zgłaszanego roszczenia, wyraża zgodę na zawarcie Umowy cesji roszczeń i gwarantuje, że jest uprawniony do zawarcia Umowy cesji zgłoszonych roszczeń lub posiada umocowanie osoby trzeciej do jej reprezentowania.
 4. W przypadku przesłania przez Klienta niepełnych, błędnych jak i nieprawdziwych informacji Klient będzie ponosił wobec Sky Help Sp. z o.o. odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Z usług oferowanych przez Sky Help. Sp. z o.o. korzystać mogą jedynie Klienci którzy ukończyli 18 rok życia.
 6. Przesłanie do Sky Help. Sp. z o.o. Formularza zgłoszeniowego jak i wstępna weryfikacji sprawy jest bezpłatna.
 7. Wypełniając i przesyłając do Sky Help Sp. z o.o. Formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, a ponadto że w pełni go rozumie i akceptuje.
§ 5
Weryfikacja zgłoszonego roszczenia
 1. Po wstępnej analizie stanu sprawy w oparciu o przesłane w Formularzu zgłoszeniowym informacje jak i dokumentację Klient otrzyma informację czy Sky Help Sp. z o.o. jest zainteresowany zawarciem umowy cesji zgłoszonych przez Klienta roszczeń.
 2. Pozytywna weryfikacja zgłoszonego roszczenia będzie oznaczała, że Sky Help Sp. z o.o. jest zainteresowana podpisaniem z Klientem Umowy cesji wierzytelności, natomiast negatywna weryfikacja zgłoszonego roszczenia będzie oznaczała, że Sky Help Sp. z o.o. nie widzi możliwości zawarcia z Klientem Umowy cesji zgłoszonych wierzytelności. Przy czym Sky Help Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszonego roszczenia bez podania powodu.
 3. W przypadku pozytywnej weryfikacji roszczeń wraz z informacją wskazaną w § 5 pkt 1 niniejszego regulaminu Klient otrzyma ofertę zwarcia Umowy cesji wraz z jej warunkami.
 4. Umowę cesji uważa się za zawartą, jeżeli Klient w dniu otrzymania oferty zawarcia Umowy cesji wraz z jej warunkami zaakceptuje je poprzez złożenie podpisu online na stronie skyhelp.pl
§ 6
Zawarcie umowy
 1. Przez podpisanie umowy cesji roszczeń Klient przenosi na Sky Help Sp. z o.o. wszelkie wierzytelności przysługujące mu bądź reprezentowanej przez niego osobie trzecie z tytułu zgłoszonego roszczenia. Szczegółowe warunku Umowy cesji w każdym przypadku będą zawarte w samej umowie.
 2. Sky Help Sp. z o.o. w oparciu o zwartą umowę cesji zobowiązuje się we własnym imieniu podjąć wszelkie działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wierzytelności.
 3. Sky Help Sp. z o.o. zobowiązuje się do prowadzenia sprawy w sposób rzetelny i profesjonalny, podejmując przy tym działania mające na celu uzyskanie należnego odszkodowania zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.
 4. Wszelkie decyzje dotyczące zasadności podejmowanych działań jak i kierowania sprawy do postępowania sądowego Sky Help Sp. z o.o. podejmuje samodzielnie bez konsultacji z Klientem.
 5. Po zakończeniu etapu przedsądowego dochodzenia roszczeń Sky Help Sp. z o.o. przedstawi Klientowi informację czy i w jakiej kwocie odszkodowanie zostało wypłacone przez Zobowiązanego oraz ewentualnie czy sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.
§ 7
Oświadczenia Klienta
 1. Klient oświadcza, że zgłoszone przez niego roszczenie jest w pełni wymagalne oraz nigdy nie były zawierane inne umowy dotyczące przedmiotowego roszczenia, a ponadto nigdy nie składał oświadczenia o zrzeknięciu się tego roszczenia.
 2. Klient oświadcza, że w okresie obowiązywania umowy cesji nie będzie zawierał innych umów, których przedmiotem miałoby być roszczenie objęte umową cesji zawartą ze Sky Help Sp. z o.o.
§ 8
Rozliczenia
 1. Wysłanie Formularza i złożenie roszczenia jest całkowicie bezpłatne.
 2. Sky Help Sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 16,49 % netto powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT tj. 21 % brutto (słownie: dwadzieścia pięć procent brutto), licząc od wartości uzyskanych dla Klienta świadczeń.
 3. Po wypłaceniu przez Zobowiązanego odszkodowania Sky Help Sp. z o.o. zobowiązuje się rozliczyć z Klientem po uprzednim potrąceniu należnego wynagrodzenia w terminie 20 dni roboczych od jego otrzymania, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Umowie Cesji. Wszystkie koszty przelewu pokrywa Klient.
 4. W przypadku spełnienia świadczenia przez Zobowiązanego w walucie obcej (innej niż złoty polski), Klientowi będzie przysługiwać świadczenie w polskich złotych przeliczone w oparciu o średni kurs NBP dla waluty, w której zostało spełnione świadczenie przez Zobowiązanego, z dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie świadczenia.
 5. W przypadku otrzymania odszkodowania przez Klienta bezpośrednio od Zobowiązanego, Klient zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym Sky Help Sp. z o.o. i zapłacenia opłaty za usługę w wysokości 21% brutto otrzymanej kwoty odszkodowania w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania odszkodowania.
 6. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową wszelkie koszty prowadzenia sprawy, aż do momentu jej zakończenia ponosi Sky Help Sp. z o.o. Po pozytywnym zakończeniu sprawy Sky Help Sp. z o.o. z uzyskanych kwot w postępowaniu sądowym rozlicza poniesione przez siebie koszty, a następnie odlicza należna prowizję zgodnie z pkt. 2 niniejszego paragrafu, a różnicę przesyła Klientowi zgodnie z regulaminem. Sky Help Sp. z o.o. na własne ryzyko ponosi koszty sądowe prowadzonej sprawy i w przypadku przegranej nie obciąża Klienta kosztami postępowania.
§ 9
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Serwisie.
 2. Wszelkie spory związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sky Help Sp. z o.o.
 3. W przypadku niejasności Sky Help Sp. z o.o. pozostaje do dyspozycji pod danymi adresowymi znajdującymi się w zakładce Kontakt.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Cesji.