Szanowni Klienci, z dniem 01.06.2022 r. Skyhelp.pl zakończył obsługę nowych spraw. Obecnie procesowane są wyłącznie sprawy Klientów zgłoszone do 31.05.2022 r.
Jeśli chcesz złożyć wniosek o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, zapraszamy do skorzystania z usług AirCashBack.com.
placeholder-image

Opóźniony lub odwołany lot?

Odszkodowania za odwołany i opóźniony lot

Odszkodowanie od linii lotniczych

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

Działalność

Skyhelp Sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od przewoźników lotniczych, których podstawę stanowi Rozporządzenie WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.

§ 2
Definicje

Znaczenie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

 1. Formularz zgłoszeniowy – oświadczenie klienta wyrażające chęć skorzystania z usług Skyhelp Sp. z o.o. zawierające opis,
 2. Klient – osoba korzystająca z usług Skyhelp Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami regulaminu,
 3. Pełnomocnictwo / Umowa windykacji roszczeń – porozumienie zawierane przez Skyhelp Sp. z o.o. z Klientem, na którego podstawie Klient jako cedent przenosi na Skyhelp Sp. z o.o. całość wierzytelności związanych ze zgłoszonym roszczeniem,
 4. Usługi – czynności podejmowane przez Skyhelp Sp. z o.o. określone w § 3 regulaminu,
 5. Zobowiązany – podmiot, który w oparciu o umowę przewozu lotniczego zawartą z Klientem ponosi odpowiedzialność za opóźnienie lotu, odwołanie lotu, odmowę przyjęcia na pokład bądź inne straty poniesione przez Klienta, a wynikłe z naruszenia warunków umowy przewozu lotniczego jak i innych ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa.


§ 3
Zakres usług

Zakres pomocy świadczonej przez Skyhelp Sp. z o.o. obejmuje:

 1. analizę stanu sprawy w oparciu o przesłaną dokumentację,
 2. przesłanie klientowi informacji czy podejmuje się prowadzenia sprawy,
 3. podpisanie Pełnomocnictwa / Umowy windykacji roszczeń,
 4. sporządzenie zgłoszenia o odszkodowanie i przesłanie go do właściwych linii lotniczych,
 5. prowadzenie sprawy do czasu wydania przez linie lotnicze ostatecznej decyzji o wysokości przyznanego odszkodowania bądź o odmowie uznania roszczenia,
 6. wystąpienie ze stosownym powództwem na drogę postępowania sądowego w przypadku odmowy uznania przez linie lotnicze zgłoszonego roszczenia bądź zaniżenia przyznanego odszkodowania,
 7. przesyłanie informacji o przebiegu prowadzonej sprawy,
 8. końcowe rozliczenie w oparciu o warunki przedstawione w Pełnomocnictwie / Umowie windykacji roszczeń.

§ 4
Zgłoszenie sprawy

 1. Zgłoszenie sprawy następuje przez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na serwer Skyhelp Sp. z o.o.
 2. W Formularzu zgłoszeniowym Klient zobowiązany jest podać wszelkie informacje dotyczące zgłaszanego roszczenia oraz załączyć w formie skanu posiadaną dokumentację.
 3. Przesyłając wypełniony Formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że przesłał całość informacji i dokumentów dotyczących zgłaszanego roszczenia, wyraża zgodę na zawarcie Pełnomocnictwa / Umowy windykacji roszczeń roszczeń i gwarantuje, że jest uprawniony do zawarcia Pełnomocnictwa / Umowy windykacji roszczeń zgłoszonych roszczeń lub posiada umocowanie osoby trzeciej do jej reprezentowania.
 4. W przypadku przesłania przez Klienta niepełnych, błędnych jak i nieprawdziwych informacji Klient będzie ponosił wobec Skyhelp Sp. z o.o. odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Z usług oferowanych przez Skyhelp Sp. z o.o. korzystać mogą jedynie Klienci którzy ukończyli 18 rok życia.
 6. Przesłanie do Skyhelp. Sp. z o.o. Formularza zgłoszeniowego jak i wstępna weryfikacji sprawy jest bezpłatna.
 7. Wypełniając i przesyłając do Skyhelp Sp. z o.o. Formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, a ponadto że w pełni go rozumie i akceptuje.

§ 5
Weryfikacja zgłoszonego roszczenia

 1. Po wstępnej analizie stanu sprawy w oparciu o przesłane w Formularzu zgłoszeniowym informacje jak i dokumentację Klient otrzyma informację czy Skyhelp Sp. z o.o. jest zainteresowany zawarciem Pełnomocnictwa / Umowy windykacji roszczeń zgłoszonych przez Klienta roszczeń.
 2. Pozytywna weryfikacja zgłoszonego roszczenia będzie oznaczała, że Skyhelp Sp. z o.o. jest zainteresowana podpisaniem z Klientem Pełnomocnictwa / Umowy windykacji roszczeń wierzytelności, natomiast negatywna weryfikacja zgłoszonego roszczenia będzie oznaczała, że Skyhelp Sp. z o.o. nie widzi możliwości zawarcia z Klientem Pełnomocnictwa / Umowy windykacji roszczeń zgłoszonych wierzytelności. Przy czym Skyhelp Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszonego roszczenia bez podania powodu.
 3. W przypadku pozytywnej weryfikacji roszczeń wraz z informacją wskazaną w § 5 pkt 1 niniejszego regulaminu Klient otrzyma ofertę zwarcia Pełnomocnictwa / Umowy windykacji roszczeń wraz z jej warunkami.
 4. Pełnomocnictwo / Umowa windykacji roszczeń uważa się za zawartą, jeżeli Klient w dniu otrzymania oferty zawarcia Pełnomocnictwa / Umowy windykacji roszczeń wraz z jej warunkami zaakceptuje je poprzez złożenie podpisu online na stronie skyhelp.pl

§ 6
Zawarcie umowy

 1. Przez podpisanie Pełnomocnictwa / Umowy windykacji roszczeń Klient przenosi na SkyhelpSp. z o.o. wszelkie wierzytelności przysługujące mu bądź reprezentowanej przez niego osobie trzecie z tytułu zgłoszonego roszczenia. Szczegółowe warunki Pełnomocnictwa / Umowy windykacji roszczeń w każdym przypadku będą zawarte w samej umowie.
 2. Skyhelp Sp. z o.o. w oparciu o zawarte Pełnomocnictwo / Umowę windykacji roszczeń zobowiązuje się we własnym imieniu podjąć wszelkie działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wierzytelności.
 3. Skyhelp Sp. z o.o. zobowiązuje się do prowadzenia sprawy w sposób rzetelny i profesjonalny, podejmując przy tym działania mające na celu uzyskanie należnego odszkodowania zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.
 4. Wszelkie decyzje dotyczące zasadności podejmowanych działań jak i kierowania sprawy do postępowania sądowego Skyhelp Sp. z o.o. podejmuje samodzielnie bez konsultacji z Klientem.
 5. Po zakończeniu etapu przedsądowego dochodzenia roszczeń Skyhelp Sp. z o.o. przedstawi Klientowi informację czy i w jakiej kwocie odszkodowanie zostało wypłacone przez Zobowiązanego oraz ewentualnie czy sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

§ 7
Oświadczenia Klienta

 1. Klient oświadcza, że zgłoszone przez niego roszczenie jest w pełni wymagalne oraz nigdy nie były zawierane inne umowy dotyczące przedmiotowego roszczenia, a ponadto nigdy nie składał oświadczenia o zrzeknięciu się tego roszczenia.
 2. Klient oświadcza, że w okresie obowiązywania Pełnomocnictwa / Umowy windykacji roszczeń nie będzie zawierał innych umów, których przedmiotem miałoby być roszczenie objęte Pełnomocnictwem / Umową windykacji roszczeń zawartą ze Skyhelp Sp. z o.o.

§ 8
Rozliczenia

 1. Wysłanie Formularza i złożenie roszczenia jest całkowicie bezpłatne.
 2. Skyhelp Sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 17,07 % netto powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT tj. 21 % brutto (słownie: dwadzieścia jeden procent brutto), licząc od wartości uzyskanych dla Klienta świadczeń.
 3. Po wypłaceniu przez Zobowiązanego odszkodowania Skyhelp Sp. z o.o. zobowiązuje się rozliczyć z Klientem po uprzednim potrąceniu należnego wynagrodzenia w terminie 20 dni roboczych od jego otrzymania, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Pełnomocnictwie / Umowie windykacji roszczeń. Wszystkie koszty przelewu pokrywa Klient.
 4. W przypadku spełnienia świadczenia przez Zobowiązanego w walucie obcej (innej niż złoty polski), Klientowi będzie przysługiwać świadczenie w polskich złotych przeliczone w oparciu o średni kurs NBP dla waluty, w której zostało spełnione świadczenie przez Zobowiązanego.
 5. W przypadku otrzymania odszkodowania przez Klienta bezpośrednio od Zobowiązanego, Klient zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym Skyhelp Sp. z o.o. i zapłacenia opłaty za usługę w wysokości 21% brutto otrzymanej kwoty odszkodowania w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania odszkodowania.
 6. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową wszelkie koszty prowadzenia sprawy, aż do momentu jej zakończenia ponosi Skyhelp Sp. z o.o. Po pozytywnym zakończeniu sprawy Skyhelp Sp. z o.o. odlicza należna prowizję zgodnie z pkt. 2 niniejszego paragrafu, a różnicę przesyła Klientowi zgodnie z regulaminem. Skyhelp Sp. z o.o. na własne ryzyko ponosi koszty sądowe prowadzonej sprawy i w przypadku przegranej nie obciąża Klienta kosztami postępowania.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Serwisie.
 2. Wszelkie spory związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Skyhelp Sp. z o.o.
 3. W przypadku niejasności Skyhelp Sp. z o.o. pozostaje do dyspozycji pod danymi adresowymi znajdującymi się w zakładce Kontakt.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Pełnomocnictwa / Umowy windykacji roszczeń.

Nie czekaj

Z nami czekają Cię 3 kroki aby uzyskać odszkodowanie – kilka minut na wypełnienie wniosku

kroki ikona

Wypełniasz wniosek na naszej stronie

Zajmie Ci to jedynie kilka minut.

kroki ikona

My indywidualnie weryfikujemy Twój lot

Zgłaszamy wniosek o odszkodowanie do linii lotniczych w Twojej sprawie. Informujemy Cię na bieżąco o postępach.

kroki ikona

Wypłacamy Ci uzyskane odszkodowanie

Pobieramy prowizję jedynie w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku. Nie ponosisz innych kosztów.